fundarookie

Sports crowdfunding

#fundarookie

Aftalevilkår

Afsnit 1. Aftalens parter

§ 1. Aftalens parter

Stk. 1. Denne aftale (herefter 'Aftalen') er indgået mellem Oliver Wendt professionel golfspiller, CVR-nr. 40001573 (herefter 'Atleten') og Investoren.

Stk. 2. Fund A Rookie ApS er alene en del af aftaleforholdet som bemyndiget til at oprette Bankkontoen som defineret i § 5.

Stk. 3. Fund A Rookie ApS kan ikke gøres ansvarlig i nogen henseender, hverken af Atleten eller Investorerne.

Stk. 4. Alle parter er opfordret til at søge rådgivning før indgåelsen af Aftalen.Afsnit 2. Investorfordele og aktivitetsniveau


§ 2. Fordring på andel af præmieindtægter

Stk. 1. Atleten sælger en ret til at modtage en andel af sine præmieindtægter i 2020, 2021 og 2022 (herefter 'Investeringsperioden').

Stk. 2. Atleten udsteder 200 andele á DKK 2.250 pr. andel, som hver giver ret til 0,5 % af alle sine præmieindtægter i Investeringsprioden.

Stk. 3. Atletens præmieindtægter omfatter alle golfturneringer, uden undtagelse, som Atleten i Investeringsperioden deltager i.

Stk. 4. Atleten skal løbende levere dokumentation for sine præstationer til Investorerne, herunder for præmieindtægternes størrelser.

Stk. 5. Ved købet af fordringen på præmieindtægter etableres der ikke noget låneforhold mellem nogen parter.

Stk. 6. Fordringen kan ikke videresælges.


§ 3. Investorarrangementer

Stk. 1. Atleten afholder 1 turnering pr. kalenderår i Investeringsperioden med adgang for alle Investorer (forventet egenbetaling á 100 DKK inkl. greenfee).

Stk. 2. Atleten afholder 8 clinics pr. kalenderår á 2 timer med adgang for Investorer med mindst 2 andele.

Stk. 3. Atleten bestemmer dato og tidspunkt for afholdelsen af golfturneringen og clinics, dog indenfor perioden marts-oktober.


§ 4. Krav til Atleten om aktivitetsniveau

Stk. 1. Investering sker under forudsætning af, at Atleten deltager i turneringer på Nordic Golf League eller højere turneringer i Investeringsperioden.

Stk. 2. Investeringsperioden afsluttes, hvis Atleten bliver inaktiv, og restinvesteringen samt præmieindtægter returneres til Investorerne efter § 8.

Stk. 3. Inaktivitet indtræder, hvis Atleten deltager i mindre end 7 turneringer i et kalenderhalvår på Nordic Golf League eller højere turneringer.

Stk. 4. Inaktivitet indtræder også, hvis det er umuligt for Atleten at deltage i 7 turneringer i kommende kalenderhalvår, f.eks. ved mistet spilleret.

Stk. 5. Atleten er forpligtet til at udsende dokumentation to gange om året, hhv. d. 30/6 og d. 31/12, for, at Atleten ikke er inaktiv.

Skt. 6. Udsendes dokumentation ikke rettidigt, uanset årsag, anses Atleten som inaktiv uden videre.

Stk. 7. Har Atleten udsendt dokumentation, som anfægtes af halvdelen af Investorerne (min. 100 andele), anses Atleten også for inaktiv uden videre.

Stk. 8. Bliver Atleten inaktiv grundet manglende turneringsdetagelse, men har Atleten nødvendig spilleret til at undgå inaktivitet, da ophører Investorernes ret til Atletens præmieindtægter fortsat først ved udløbet af Investeringsperioden, uanset at Atleten ikke længere har adgang til investeringsbeløbet. Atleten er indforstået med klausulens formål om at undgå spekulation i at omgå en præmieindtægt til investorerne.Afsnit 3. Bankkonto til investeringen


§ 5. Oprettelse af bankkonto

Stk. 1. Til brug for investeringsforholdet oprettes en særskilt bankkonto i et anerkendt pengeinstitut (herefter 'Bankkontoen').

Stk. 2. Investorerne giver Fund A Rookie ApS fuldmagt til at oprette Bankkontoen og administrere ind- og udbetalinger efter vilkårene i denne Aftale.

Stk. 3. Ved tegning af andele er Investor forpligtet til at indbetale sin investering á DKK 2.250 pr. andel til Bankkontoen (herefter 'Investeringsbeløbet').

Stk. 4. Investeringen er først endelig, når Investeringsbeløbet er indbetalt til Bankkontoen.

Stk. 5. Investeringsbeløbet vil blive returneret til Investor, fratrukket eventuelle renter og bankgebyrer, hvis alle andele ikke er tegnet d. 1/3/2020.

Stk. 6. Alle præmieindtægter fra Atleten indbetales løbende på Bankkontoen.


§ 6. Endelig udbetaling fra Bankkontoen til Investorerne

Stk. 1. Fordringens værdi realiseres ved udløbet af Investeringsperioden, d. 31/12/2022.

Stk. 2. På denne dato udbetales præmieindtægterne på Bankkontoen automatisk til Investorerne med 0,5 % pr. andel ('realiseret værdi').

Stk. 3. Værdien af Investors fordring kan således både stige og falde over Investeringsperioden afhængig af Atletens præstationer.

Stk. 4. Såfremt fordringen falder i værdi, eller bliver værdiløs, kan tabet ikke gøres gældende mod hverken Atleten, Fund A Rookie ApS eller øvrige.

Stk. 5. Bliver Atleten inaktiv, jf. § 4, udbetales restinvestering og præmieindtægter til Investorerne med 0,5 % pr. andel, jf. § 8.

Stk. 6. Det er Investors ansvar, at Fund A Rookie ApS til enhver tid har korrekte bankoplysninger på Investor.


§ 7. Løbende udbetalinger fra Bankkontoen til Atleten

Stk. 1. Ved investeringen indbetales Investeringsbeløbet til Bankkontoen, og Investeringsbeløbet frigives løbende til Atleten i månedlige rater.

Stk. 2. Den månedlige rate udgør den del af Investeringsbeløbet, som endnu ikke er frigivet, delt med antallet af måneder tilbage i Investeringsperioden.

Stk. 3. Den løbende rateudbetaling til Atleten sker for at sikre Investorerne i tilfælde af, at inaktivitet indtræder i Investeringsperioden efter § 8.

Stk. 4. Indtræder inaktivitet, afskæres Atleten således fra at modtage de månedlige udbetalinger i den resterende del af Investeringsperioden.


§ 8. Procedure ved inaktivitet

Stk. 1. Indtræder inaktivitet, jf. § 4, kan Investorerne anmode om udbetaling af den ikke-frigivne investering og foreløbige præmieindtægter.

Stk. 2. Dette beløb svarer til indeståendet på Bankkontoen på tidspunktet, hvor anmodningen fremsættes.

Stk. 3. Udbetales indestående på Bankkontoen sker dette til Investorerne med 0,5 % pr. andel.

Stk. 4. Anmodningen er kun gyldig, hvis den sendes samtidigt til både Fund A Rookie ApS og Atleten, samt støttes af mindst 100 andele.

Stk. 5. Anmodningen skal være alle parter i hænde senest 10 dage efter udløbet af fristen for udsendelse af dokumentation i § 4, stk. 5.

Stk. 6. Atleten skal herefter samtidigt oplyse Fund A Rookie ApS og Investorerne om, hvorvidt Atleten tiltræder anmodningen.

Stk. 7. Atletens svar skal være Fund A Rookie ApS og Investorerne i hænde senest 20 dage efter udløbet af fristen i § 4, stk. 5.

Stk. 8. Afgiver Atleten ikke svar indenfor fristen, da foranlediger Fund A Rookie ApS udbetaling af kontoindeståendet efter § 8, stk. 1-3.

Stk. 9. Afgiver Atleten svar indenfor fristen, da skal Investorerne senest 30 dage efter fristen i § 4, stk. 5 anlægge retssag om spørgsmålet.

Stk. 10. Anlægger Investorerne ikke retssag indenfor denne tidsfrist, da lægges det til grund, at behørig dokumentation blev udsendt rettidigt.

Stk. 11. Anlægges retssag rettidigt, da foranlediger Fund A Rookie ApS at de løbende udbetalingerne til Atleten indstilles indtil dom foreligger.

Stk. 12. Opnår Atleten medhold, udbetales beløbet for den periode, hvor udbetalingerne var indstillet, og fremtidige udbetalinger fortsættes.

Stk. 13. Opnår Atleten ikke medhold, da sker udbetaling af kontoindeståendet som anført i § 8, stk. 1-3 til Investorerne.Afsnit 4. Afsluttende bestemmelser


§ 9. Skat og moms

Stk. 1. Investor har det ubetingede ansvar for at sikre korrekt behandling af fordringen, herunder indberetning og afregning, i henhold til dansk lov.


§ 10. Værneting og ansvarsbegrænsning

Stk. 1. Aftalen er reguleret efter dansk lov.

Stk. 2. Tvister vedrørende Aftalen skal behandles ved domstolen, hvor Atleten har værneting.

Stk. 3. Der kan ikke søges om erstatning for tab.

Stk. 4. I tilfælde af retssager bærer hver part egne sags- og øvrige omkostninger.

Stk. 5. Ingen krav kan på nogen måde søges dækket hos Fund A Rookie ApS.______________